rehabilitasyon

Rehabilitasyon

REHABİLİTASYON

Rehabilitasyon, bireyin depresyon, bunalım, hapis, duygu bozukluğu gibi ruhsal; hastalık, kaza, bedensel engel, hareket kısıtlılığı gibi bedensel yaralanmalarından sonra işlevini yitirdikleri bölgelerin, tekrar eski haline getirilmesi ve iş yapabilecek duruma ulaşması için uygulanan tedavi ve bakım sürecidir.

Rehabilitasyon Etimolojisi :

1530’lu yıllarda Fransa’da doğan kelime, réhabilitation, direkt olarak Latince rehabilitationem kelimesinden gelmektedir. Bu kelime ise anlam olarak restoration, yani “onarım, iyileştirme, eski haline geri döndürme” anlamını taşımaktadır.

Kelimenin isim hali olan rehabilitare; re-(“again” yani “yeniden” anlamında) + habitare (Latince’deki habilis kelimesinden gelir ki o da “able” yani yapılabilir, uygun, elverişli anlamlarını taşımaktadır).

Habilitare ve habilis evrilerek habitat kavramına ulaşmış olabilir. Bu noktada ise kelimenin içindeki habilis kısmının “habitat” kelimesine karşılık geldiğini düşünüp, bireyin çevresine yani habitatına uyumunun tekrar kazandırılması şeklinde yorumlayabiliriz.

Kelimenin tanımında da bahsettiğim gibi, rehabilitasyon yalnızca fiziksel engeli olan bireylerin tedavisinde kullanılan bir yöntem değildir. Hem bedensel hem de ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde başvurulan bir yöntemdir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kelimelerini birbirinden farklı bloglar altında incelememin bir nedeni de fizyoterapinin bireylerin fiziksel yönünü konu alması; fakat rehabilitasyonun, bireyin fiziksel yönünü ele almasının yanında ruhsal problemlerini de konu edinmesi yatmaktadır. Bu iki kelimeyi birbirinden ayıran temel özellik ise budur.

Ruhsal Rehabilitasyon :

Ruhsal rehabilitasyon, ruhsal yetilerini kaybetmiş hastaları tekrardan sosyal, toplumsal yaşam ile birlikte iş ve aile hayatına kazandırmayı hedeflemektedir. Şizofreni, yineleyici majör depresyon, duygudurum bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluklar gibi kronik ruhsal bozuklukları olan hastaları toplumdan koparmadan tedavi etmek amaç edinilmiştir.

Ağır ruhsal hastalıklarda, hastaların tedavi süreci genellikle psikiyatri hastanelerinde, topluma zarar vermemeleri gerekçesiyle gerçekleştirilmektedir. Fakat ruhsal hastalıkların tedavisinin amacı bireyi topluma katmak iken, hastayı toplumdan soyutlayıp tedavisini gerçekleştirmede hastanın tedaviye yanıt verme oranının tartışılması gerektiği düşüncesindeyim.

Ruhsal Rehabilitasyon

Bana göre; henüz gereken önemin verilmediği ruhsal rehabilitasyon tedavi yöntemi, bireyleri tekrardan topluma kazandırma yönünden büyük önem teşkil etmektedir. Aynı zamanda ülkemizde ve yurtdışında bu alanı geliştirecek uygulamalar sayesinde toplum ve ailenin refah düzeyini arttıracak potansiyele sahiptir.

Fiziksel Rehabilitasyon :

Fiziksel rehabilitasyon; bireyin hareket yeteneği kısıtlılığına sebep olan sorunların giderilmesi ya da hastalığa bağlı durumlarda, bireyin önceden sahip olduğu yetileri yeniden kazanması için uygulanan bir bakımdır.

Burada, fiziksel rehabilitasyonu ruhsal rehabilitasyondan ayıran nokta ise fiziksel rehabilitasyonda bireyin fiziksel aktivite düzeyiyle ilgili iyileştirme yolunda ilerlenmesi fakat ruhsal rehabilitasyonda hasta ile diğer bireyler arasındaki iletişim zorluğu üzerine yoğunlaşılmasıdır.

Fiziksel Rehabilitasyon

Fizyoterapistler daha çok rehabilite etmenin fiziksel bölümünde yer alırlar. Ruhsal bölümünde ise psikiyatrist, psikolog, çocuk gelişimi uzmanları ile birlikte çalışabilirler.

Rehabilitasyon çalışmasında, ruhsal ve fiziksel rehabilitasyonun birlikte yürütülmesi hastanın psikolojik ve fiziksel gelişimi için önemlidir. Aynı zamanda tüm sağlık çalışanlarının etik değerler çerçevesinde hasta menfaati üzerine yoğunlaşarak çalışmaları hastanın iyileşme süreci için oldukça önemlidir.